Op zoek naar mogelijkheden om de klimaatdoelen te halen?

In navolging van landelijke afspraken, die in 2013 in het Energie Akkoord zijn vastgelegd, hebben veel Nederlandse gemeenten eigen klimaatdoelen geformuleerd, vaak in combinatie met streefwaarden voor het aandeel Duurzame Energie.

Het is echter lang niet altijd duidelijk of de vastgestelde doelen realistisch zijn en met welke maatregelen de geformuleerd doelen kunnen worden bereikt.

SolWind heeft daarom de Klimaatplanner ontwikkeld. De Klimaatplanner is een interactief model, waarmee de effecten van energiebesparing en duurzame energie opties eenvoudig kunnen worden verkend.

Vertrekpunt is het actuele elektricteits- en gas-gebruik, gebaseerd op de werkelijke cijfers van de netbeheerder uit de database 'Energie in Beeld'. Deze data worden aangevuld met overige gegevens (zoals bijvoorbeeld Verkeer en Vervoer) uit de landelijke 'Klimaatmonitor', die worden vertaald naar de lokale situatie. Het model sluit aan bij officiële cijfers, die algemeen worden gehanteerd en door de landelijke overheid voor monitoring doeleinden worden toegepast. 

Het model is opgezet als een geavanceerd spreadsheet in Excel. Op één scherm kan de inzet van energiebesparing en duurzame energie worden ingesteld. De effecten zijn op hetzelfde scherm direct in 2 grafieken zichtbaar in de vorm van een 'dashboard'. 

Het model kan één op één (het scherm wordt daarbij opgedeeld in 3 pagina's) worden omgezet in een web-site applicatie voor breder gebruik. 

Klik hier om het web-site model te ervaren voor de fictieve gemeente 'DEMO-STAD'.